Sociální podnikání

Revenium podniká vlastním jménem a na vlastní účet na základě příslušných oprávnění podle zvláštních právních předpisů za respektování principů sociálního podnikání:

  1. Zaměstnává osoby se znevýhodněním, zejména osoby se zdravotním postižením. Podíl jejich pracovních úvazků tvoří min. 30% přepočtených úvazků z celkového počtu zaměstnanců. 
  2. Podporuje profesní a osobnostní růst svých zaměstnanců se zvláštním zřetelem k potřebám zaměstnanců se znevýhodněním.
  3. Podněcuje zaměstnance k účasti na chodu společnosti. Zaměstnanci mají možnost vyjadřovat se ke strategii podniku, jsou informováni o dění v podniku, výsledcích hospodaření a naplňování veřejně prospěšných cílů.
  4. Je – li to možné, využívá přednostně místní zdroje, uspokojuje přednostně místní potřeby a přispívá k místnímu rozvoji. Zaměstnává přednostně místní obyvatele, nakupuje přednostně zboží i služby od místních dodavatelů.
  5. Reinvestuje min. 51% zisku zpět do rozvoje sociálního podniku a na naplňování obecně prospěšných cílů. Reinvestice budou využity zejména k do dalšího rozvoje podniku, rozšiřování nabídky, marketingu a dalších neziskových aktivit spolku Revenium. Z výsledků hospodaření vytváří rezervu pro obnovu vybavení, případně pro realizaci dalších rozvojových záměrů.
  6. Aplikuje zásady environmentální výroby a spotřeby. Dbá o maximální úspory energie a třídění odpadu včetně bioodpadu. Využívá recyklovanou výpočetní techniku.
  7. Spolupracuje s místními i regionálními subjekty, zejména s kontaktními pracovišti ÚP, samosprávami a dalšími relevantními místními aktéry.
Bitnami