ETICKÝ KODEX - PREAMBULE

Spolek Revenium si klade za cíl jako nezisková organizace spojovat osoby se zdravotním postižením od mládí po seniorský věk se zaměstnavateli; pomáhat lidem se zdravotním či jiným znevýhodněním v rozvoji podnikatelských záměrů; umožnit všem lidem, bez ohledu na jejich individuální odlišnosti, plně rozvinout jejich osobní potenciál; strategicky propojovat oblast zdravotní se sociální, zaměřit se na oblast vzdělávání a dopomoci lidem se znevýhodněním se kvalitně rozhodnout pro budoucí profesi; edukovat firemní sektor a pozitivně lobbovat za korektní podmínky na trhu práce u státu. Spolek Revenium chce fakticky naplňovat ve společnosti tolik skloňované principy rovných příležitostí pro různé skupiny menšin ve společnosti.

Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování pro zaměstnance spolku, dobrovolníky, externí spolupracovníky, dárce a další osoby, které s vědomím organizace působí na jejích pracovištích. Kodex je jasným závazkem, jaké chování veřejnost může od neziskové organizace očekávat.

ETICKÝ KODEX

I. Základní etická pravidla spolku Revenium

Respektujeme a dodržujeme práva osob vyjádřená zejména ve Všeobecné deklaraci lidských práv Spojených národů, Úmluvě o právech dítěte, Ústavě České republiky, Listině základních práv a svobod a návazných právních předpisech České republiky a Evropské unie.

Respektujeme individualitu každého člověka bez ohledu na jeho zdravotní postižení, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, náboženské vyznání, světový názor, politické přesvědčení a ekonomickou situaci.

Respektujeme právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob.

II. Zásady etického chování ve vztahu k dárcům, partnerům a sponzorům

Dárce/partner/sponzor (dále jen dárce) bude informován o účelu, na který bude dar (finanční i nefinanční) použit. Rovněž má právo očekávat, že je organizace spravována zodpovědně, nepoliticky, nezávisle a efektivně. Má jistotu, že spolek je neziskový, kdy cílem není shromažďování peněz pro přerozdělení mezi členy spolku. Dárce může nahlédnout do výroční zprávy spolku, aby se ujistil, že organizace je plně transparentní.

Pokud dárce daruje peníze na určitý účel, na tento účel budou použity. Pokud si pořídí produkt či službu z nabídky neziskové organizace, bude mít jistotu, že jeho finanční dar za tento produkt či službu bude využit v souladu s deklarovaným posláním spolku.

Dárce obdrží odpovídající poděkování a bude mít jistotu, že s ním ze strany neziskové organizace bude jednáno profesionálně a v souladu s pravidly slušného chování.

Dárce má jistotu, že s jeho osobními údaji a informacemi týkajícími se daru bude zacházeno v souladu se zákonem. Dárce může kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů z databází, které nezisková organizace využívá pro informování dárce, a jistotu, že to nezisková organizace neprodleně udělá.

III. Zásady etického chování ve vztahu k zaměstnancům, dobrovolníkům a spolupracovníkům

Se slovy “díky” a “prosím” nešetříme, stejně jako s pochvalou kolegyni/kolegovi.

Zaměstnanec/spolupracovník/dobrovolník (dále jen zaměstnanec) spolku Revenium je přijat do týmu v přátelském duchu. Nadřízení a kolegové se vždy snaží podat pomocnou ruku a začlenit nováčka do kolektivu tak, aby mu práce ve spolku byla příjemná nejen pro profesní, ale i lidské stránce.

Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům náležité a příjemné prostředí pro práci. Vynasnaží se také rozvíjet potenciál všech zaměstnanců a umožní další vzdělávání a profesionální růst každého zaměstnance.

Ve spolku ctíme dobré mezilidské vztahy, které vycházejí ze vzájemně čestného a slušného chování. Vzájemně se podporujeme a uvědomujeme si, že náš společný úspěch závisí na odpovědnosti a kvalitě práce každého z nás.

Pokud nastanou situace, kdy si zaměstnanec neví rady, může se kdykoliv bez dalších formalit zeptat svého nadřízeného nebo kolegy a získat relevantní odpověď, nebo radu, návod, kde odpověď může obdržet.

Zaměstnanci budou informování o změnách v organizaci neprodleně po jejich uskutečnění.

Připomínky vůči spolupracovníkům vyjadřujeme na vhodném místě, vhodným způsobem a nejprve přímo k těm, kterých se týkají. Nikdy neřešíme spory veřejně, už vůbec ne na sociálních sítích. V případě sporu mezi kolegy na pracovišti, vyřeší problém nadřízený nebo nestranný kolega a bude se snažit situaci vyřešit co nejrychleji a nejšetrněji vůči oběma stranám.

Při porušení pracovní kázně očekáváme od zaměstnance omluvu zaměstnavateli, nadřízenému či vedoucímu projektu. Pokud se jedná o chybu způsobenou klientovi, partnerovi, dárci, omluví se zaměstnanec osobně, telefonicky či e-mailem neprodleně po zjištění chyby tak, aby spolku nevznikla újma. Pokud si s formulováním omluvy neví rady, požádá o návod svého přímého nadřízeného. Při opakovaných porušeních pracovní kázně bude zaměstnavatel jednat individuálně.

Pokud se nedohodneme jinak, pak je pravidlem, že si vykáme. Jestliže je to kolegům příjemné a souhlasí s tím, používáme v oslovování jejich křestní jména. Nebo přejdeme po dohodě na tykání.

IV.  Zásady etického chování ve vztahu k organizaci

Odpovědně plníme své povinnosti vyplývající ze závazků k organizaci, za svou práci neseme plnou odpovědnost a usilujeme, aby úroveň a kvalita poskytovaných služeb byla co možná nejvyšší.

Jsme loajální vůči organizaci. Vyvarujeme se jednání, které by mohlo poškodit její dobré jméno. Své výhrady vyjadřujeme v interní diskuzi.

Máme právo ovlivňovat svými podněty činnost organizace s cílem zvyšovat kvalitu našich služeb.

V. Závaznost etického kodexu

Etický kodex je závazný pro všechny osoby, které se podílejí na činnosti spolku Revenium.